Literatura

Literatura

HLAVÍNEK, Petr, Jan MIČÍN a Petr PRAX. Příručka stokování a čištění. Brno: NOEL 2000, c2001. ISBN 80-86020-30-4.

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele stokové sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9947-3.

NOVÁK, Josef. Příručka provozovatele vodovodní sítě. Líbeznice u Prahy: Medim, c2003. ISBN 80-238-9946-5.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 98, s. 5617-5666.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 2001, částka 104, s. 6465-6482.

Zákon č. 183/2006 Sb.,   o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 63, s. 2226-2290.

Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). 2001, částka 161, s. 9066-9145.

Vyhláška č. 590/2002 Sb. technických požadavcích na vodní díla. 2002, částka 199, s. 11850-11855.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 2006, částka 163, s. 6872-6910.

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1995.

ČSN EN ISO 6708 Potrubní části - Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN. Definice a volba PN. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1996.

ČSN 01 3463       Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1997.

ČSN EN 1333 Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2006.

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017.

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020.

 

 

Books
Top