Optimalizováno pro IE, 1024 x 768

Použitá literatura

 

 

 

Raclavská H.: Technologie zpracování a využití kalů z ČOV, VŠB-TU Ostrava 2007

 

Váňa J.: Kompostování, dostupné na www.biom.cz

 

Dohányos M.: Efektivní využití a likvidace čistírenských kalů, dostupné na www.biom.cz

 

Michalová M.: Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR, VÚV T.G.M. CeHO, 8/2005, dostupné na www.env.cz

 

Kusá H., Růžek P.: Možnosti využití kalů z ČOV v zemědělství, VÚRV Praha 2000

 

Kajan M.: Bioplynová stanice Třeboň, dostupné na www.biom.cz

 

Pokorná T.: Technologie zpracování kalů, dostupné na www.waste.cz

 

Novotná K.: Analýza současného stavu nakládání s kaly v ČOV v Povodí Odry, DP VŠB-TU Ostrava 2005

 

Kačmářová Z.: Charakteristika a posouzení kvality kalu z ČOV společnosti WPL, BESST, DP VŠB-TU Ostrava 2007

 

Wanner J., Hlavínek P.: Moderní trendy v čištění odpadních vod, NOEL2000 1997

 

Hlavínek P. a kol.: Příručka stokování a čištění, NOEL2000 2001

 

Raclavská a kol.: Problémové ukazatele při použití kalů z ČOV pro povrchové terénní úpravy a rekultivaci, Sborník přednášek - Odpadní vody 2003, Olomouc 2003

 

Dohányos M. a kol.: Anaerobní čistírenské technologie, NOEL2000 1998

 

Hyžík J.: Výhody energetického využívání čistírenských kalů, Energetika 2/2003

 

Raclavská H., Juchelková D.: Možnosti a perspektivy využití čistírenských kalů, Sborník přednášek – RACIO 2000, Plzeň 2000

 

Slavíčková, K. Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1, Úprava a čištění vod, ČVUT Praha 2006

 

Dohányos M., Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha 1998

 

Chudoba P., Dohányos M., Wanner J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL Praha 1991

 

Šnita D.: Chemické inženýrství I., VŠCHT Praha 2006

 

Scheffer F., Schachtschabel P.: Lehrbuch der Bodenkunde, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002

 

Häberle G. a kol.: Technika životního prostředí pro školu a praxi, Europa-Sobotáles 2003

 

Herle J., Bareš P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění, SNTL 1990

 

Zábranská J.: Laboratorní metody v technologii vody, VŠCHT Praha 1997

 

Kyncl M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů, VŠB-TU Ostrava 2007

 

Radvanská A. a kol.: Technika a technologie pre ochranu životného prostredia, VŠB-TU Ostrava 2007

 

Kutil J.: Fluidní sušení vyhnilých kalů po anaerobní fermentaci, dostupné na www.e-voda.cz, 2/2007

 

Kalové hospodářství Libereckého kraje, Realizační program POH Libereckého kraje, říjen 2005, dostupné na www.kraj-lbc.cz

 

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT Praha 1994

 

Kuraš M. a kol.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008

 

Slivka V. a kol.: Odpadové hospodářství I., VŠB-TU Ostrava a MŽP Praha 2006

 

Hlavatá M. a kol.: Odpadové hospodářství, VŠB-TU Ostrava 2004

 

Dirner V. a kol.: Ochrana životního prostředí, MŽP Praha a VŠB-TU Ostrava 1997

 

Fečko P. a kol.: Environmentální biotechnologie, VŠB-TU Ostrava 2004

 

Čablík a kol.: Multimediální učební texty zaměřené na problematiku nakládání s odpady, VŠB-TU Ostrava 2004

 

Odpady biodegradabilní – energetické a materiálové využití, Sborník přednášek, MZLU Brno 2008

 

Kučerová R. a kol.: Biodegradace PCB v kalech z ÚČOV, XVII.Vědecké sympózium Situácia v ekologicky zaťažených regiónech Slovenska a sjednej Evropy, Hrádok 2008

 

Ochodek T. a kol.: Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy, studie v rámci projektu Možnosti lokálního vytápění a výroby elektřiny z biomasy, VŠB-TU Ostrava – VEC 2006

 

Fečko P. a kol.: Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů biotechnologickými postupy – projekt MŽP ČR Výzkum v oblasti využití odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů, závěrečná zpráva 2007, VÚV Ostrava a VŠB-TU Ostrava 2007

 

Problematika zpracování a využití kalů z ČOV, Sborník přednášek, VŠB-TU Ostrava a SmVaK Ostrava a.s. 1999
Fečko P.: Netradiční způsoby úpravy černouhelných kalů, VŠB-TU Ostrava 2001

 

Treoz v.o.s. – www.treoz.cz

 

Antares s.r.o. – www.antaresazv.cz

 

Huber CS s.r.o. – www.hubercs.cz

 

Envites s.r.o. – www.envites.cz

 

Kaplan s.r.o. – www.kaplan-eko.cz

 

ZVVZ a.s. – www.zvvz.cz

 

Toma a.s. – www.tomaas.cz

 

Firma Petráček – www.petraaczek.cz

 

Alvest Prox s.r.o. – www.alvest.cz

 

Sultrade s.r.o. – www.sultrade.cz

 

Agro Eko s.r.o. – www.agro-eko.cz

 

Agrointeg s.r.o. – www.agrointeg.cz

 

Bioprofit s.r.o. – www.bioplyn.cz

 

Veolia Water Solution &Technologies – www.veoliawaterst.com/solia

 

Kampwerth Umwelttechnik GmbH & Co KG - www.kampwerth.de

 

Lysatec GmbH – www.lysatec.com

 

Agri Fair s.r.o. - www.agrifair.cz

 

Fagus s.r.o. - www.faguspraha.cz

 

WELtec BioPower ME s.r.o - www.weltec-biopower.cz

 

Inkos CZ s.r.o. – www.inkos.cz

 

Entsorga – www.eon-energyfromwaste.com

 

LA-MA.cz - http://slon.fsv.cvut.cz/lama

 

Vydavatelství VŠCHT - http://vydavatelstvi.vscht.cz

 

Ekolist - www.ekolist.cz

 

Vodní hospodářství – www.vodnihospodarstvi.cz

 

Sdružení CZ Biom – www.biom.cz

 

EnviWeb s.r.o. – www.enviweb.cz

 

Odpadové fórum – www.odpadoveforum.cz

 

Waste Internet Portal – www.waste.cz

 

Zera o.s. – www.zeraagency.eu

 

Sbírka zákonů ČR, dostupná na www.mvcr.cz

 

Ministerstvo ŽP ČR – www.env.cz