Optimalizováno pro IE, 1024 x 768

Čistírna odpadních vod

 

 

 

Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava

 

Čištění odpadních vod na území města Ostravy je zabezpečováno z největší části na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) v Ostravě-Přívoze. Zde jsou přiváděny odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova. Zbývající odpadní vody jsou čištěny na dalších třech čistírnách v Michálkovicích a Heřmanicích.

 

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze byla uvedena do provozu v roce 1996. Postupně plně nahradila zastaralé a již značně přetížené čistírny odpadních vod v Přívoze, Třebovicích a Zábřehu.

 

Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozátěžové aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu na odstředivkách a s automatizovaným systémem řízení technologických procesů.

 

Se vstupem České republiky do EU se společnost zaměřuje na splnění požadavku obsahu celkového dusíku na odtoku pod 10 mg/l. Připravovaná intenzifikace ÚČOV zajistí, že do roku 2010 bude stanovený limit úspěšně splněn.

 

ÚČOV čistí odpadní vody:

 

 • od většiny obyvatelstva na území města Ostravy
 • z potravinářského průmyslu
 • z ostatního průmyslu po předčištění
 • koncentrované fenolčpavkové vody z koksoven Svoboda a Šverma

 

Povoleno je dovážet a čistit tyto odpadní vody:

 

 • fenolové odpadní vody
 • odpadní vody s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel s vodou
 • odpadní vody s příměsí nezatvrdlých klížidel a lepidel
 • odpadní vody ze septiků a žump
 • průsakové odpadní vody ze skládek domovního odpadu a skládek nebezpečného odpadu
 • odpadní vody s obsahem kyselých mořicích roztoků a odpadních kyselin
 • odpadní vody s obsahem chloridu železa
 • odpadní vody ze záchytných jímek parkovacích ploch
 • odpadní vody z výroby šamotu
 • kyselé odpadní vody z výroben acetylenu

 

Odpadní vody mající charakter kalu nebo odpadní vody s velmi vysokou koncentrací znečištění jsou anaerobně stabilizovány ve vyhnívacích nádržích, jedná se o následující odpadní vody:

 

 • odpadní vody mající charakter kalu z domovních a jiných malých ČOV
 • odpadní vody z výroben masa a masných výrobků
 • odpadní vody z odlučovačů tuku
 • odpadní vody s obsahem kvasnic, ovocných, obilných a bramborových výpalků
 • odpadní vody z výroby sladu, škrobu, droždí a lihu
 • odpadní vody z úpravy a zpracování mléka
 • odpadní vody z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů
 • odpadní vody ze srážecích procesů mající charakter kalu
 • odpadní vody mající charakter kalu z čistíren průmyslových odpadních vod


Dovoz těchto odpadních vod zajišťují firmy: SITA Moravia, OZO Ostrava, Ekoaqua a další firmy zabývající se touto činností.

 

 

 

 

Obrázek: Schéma ÚČOV Ostrava

 

 

 

Čistírna odpadních vod Frýdek-Místek

 

Město Frýdek-Místek v podhůří Beskyd leží na soutoku řek Ostravice a Morávky. Původní mechanicko-biologická ČOV pro toto město byla vybudována ve Sviadnově a je v provozu od roku 1967. V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce celé ČOV. Nová ČOV zahrnuje část původních rekonstruovaných objektů a objekty nově navržené. Všechny práce probíhaly za provozu stávající čistírny a byly organizovány tak, aby její činnost nebyla narušena a byly vyloučeny negativní vlivy na životní prostředí Frýdku-Místku a jeho okolí. V prosinci 1995 byla moderní ČOV dokončena. Její provoz přispívá ke zlepšení čistoty horního toku řeky Ostravice mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou.

 

Nová ČOV pro Frýdek-Místek čistí odpadní vody splaškového charakteru a průmyslové vody. Technologie čištění je založena na principu nízkozátěžové aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním kalu na pásových lisech a s automatizovaným systémem řízení.

 

Od roku 1999 je v provozu chemické odstraňování fosforu pomocí síranu železitého.

 

 

Obrázek: Schéma ČOV Frýdek-Místek