Optimalizováno pro IE, 1024 x 768

Kaly a související legislativa

 

 

Vznik kalu a nakládání s ním je ošetřen právními předpisy vodního hospodářství a odpadového hospodářství.

 

Legislativa vodního hospodářství

Vychází ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších úprav, kaly vznikají při provozu vodního díla (§ 55, odst. 1) – úpravny vody a zejména čistírny odpadních vod. Provoz těchto vodních děl se realizuje podle schváleného provozně-manipulačního řádu (§ 59, odst. 1 písmeno a). V tomto provozně-manipulačním řádu se vymezí kvantitativní, kvalitativní parametry vznikajících kalů a způsob nakládání s nimi v rámci legálního provozu zmíněných vodních děl.

 

Legislativa odpadového hospodářství

Podle § 32 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se za kal považuje:

  • kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností
  • kal ze septiků a jiných podobných zařízení
  • kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených.

 

 

Kaly v legislativě ČR

 

Základem pro úvahy co s odpadem je jeho zařazení podle zákona o odpadech. Původce a oprávněná osoba jsou povinni odpad zařadit podle katalogu odpadů. Na základě znalosti technologie vzniku kalu je nutno zvážit, jestli nemá nebezpečnou vlastnost.

 

Od zařazení se většinou odvíjí i způsob nakládání s kaly. Omezení možnosti ukládání kalů jako biodegradabilního odpadu je dáno požadavky Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů, která ukládá členským státům omezení množství biodegradabilního odpadu (BRO) ukládaného na skládky, což již zohledňuje vyhláška č.294/2005 Sb. 

 

Koncepce EU ve věci nakládání s odpady vychází ze základního hierarchického rozlišování odpadů, které upřednostňují v první řadě technologie pro zamezení vzniku odpadů, následuje jejich zhodnocení (recyklace, energetické využití s upřednostněním materiálového zhodnocení) a konečně jejich odstranění (spálení bez energetického využití a uložení na skládku).

 

Kaly a související legislativní předpisy

 

Odpady 

·        Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech - ve znění pozdějších předpisů

·      Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady - ve znění pozdějších předpisů

·        Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) - ve znění pozdějších předpisů

·        Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

·         Vyhláška č. 382/2001 Sb., o používání kalů na zemědělské půdě - ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

 

 Energetika 

·       Vyhláška č.482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy - ve znění pozdějších předpisů

 

Výrobek 

·         Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky - ve znění pozdějších předpisů 

 

Hnojiva 

·        Zákon č.156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd - ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č.474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva - ve znění pozdějších předpisů

 

Komposty 

·         Průmyslové komposty - ČSN 465735