Základové pásy

Se používají pro založení nosných i nenosných stěn zděných, monolitických i prefabrikovaných.

Materiál základových pásů:

  • lomový ložný kámen (nejmenší rozměr 0,6 x 0,5 m),
  • vápenocementových cihel,
  • prokládaného prostého betonu,
  • prostého betonu,
  • železobetonu.

Průřez základových pásů může mít tvar:

  • obdélníka,
  • obdélníka se skosenými hranami,
  • obráceného písmene T,
  • vícestupňové apod.<
Obr. 41 Příklady základových pásů: a) z lomového ložného kamene, b) vápenocementových cihel, c) z prokládaného a prostého betonu, d) ze železobetonu.

Pásy z ložného kamene se již používají ojediněle (pro rodinné domy, hospodářské budovy). Mají jednostupňový nebo dvoustupňový průřez.

Pásy z nevyztuženého betonu se používají pro běžně stěnové konstrukce. Průřez těchto pásů může být obdélníkový, jednostupňový, zešikmený.

Obr. 42 Základové pásy z prostého betonu: a) obdélníkový jednostupňoví, b) zešikmený, c) dvojstupňový

Železobetonové pásy se používají pro velká zatížení a pro nosné konstrukce stěnového a skeletového systému. Tvar těchto pásů muže být: jednostupňový, dvoustupňový, zešikmený, zešikmený dvoustupňový.

Obr. 43 Příklady tvaru žb základových pásů: jednostupňový, b) dvoustupňový, c) zešikmený Obr. 44 Železobetonový pás zešikmený dvoustupňový
Obr. 45 Příklady půdorysného tvaru základových pásů

Prefabrikované základové pasy a patky mohou být uloženy na vrstvu zhutněného štěrkopískového lože,popř. prostého betonu o tloušťce 50 až 150 mm.

Obr. 46 Prefabrikované základové konstrukce: a) příklady základových bloků z prostého betonu a železobetonu, b) úprava základové spáry, c) příklady uspořádání základových bloků, d) založení budovy na prefabrikovaných blocích, e) založení budovy na překladech a prefabrikovaných blocích