[1] Lembák, M.: Základy řešení objektů. Skripta VŠB-TU. 2000, 112s.
[2] Matoušková, D., Šmoldas, L.: Konstrukce pozemních staveb I. ES VUT Brno.
[3] Moudrý, I., Novotný, M., Spáčil, M., Škraním, J.: Pozemní stavitelství I. Skripta VUT Brno – stavební fakulta. 1998, 104s.
[4] Štěpánek, P. a kol.: Betonové konstrukce – Prvky betonových konstrukcí, navrhování podle mezních stavů. Skripta VUT Brno – stavební fakulta. 1998, 201s.
[5] Witzany, J., Kutnar, Z., Zlesák, J., Zigler, R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Skripta ČVUT Praha – stavební fakulta. 2001, 364s.
[6] Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10 – Nosné konstrukce. Skripta ČVUT Praha. 1998, 260s.
[7] Kaun, M.: Základy dopravních staveb I. ES ČVUT Praha, 1996.
[8] Kubat, B., Kaun, M.: Dopravní stavby. ES ČVUT Praha, 1990.
[9] Solař, J.: Pozemní stavitelství IV. Část 1: Střechy – všeobecně, ploché střechy. Skripta VŠB-TUO, FAST, Ostrava 2005, 143s.
[10] Hasík, O., Dostálová, J.: Vodní stavitelství. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2002, 238 s.
[11] Broža, V., Kazda, I., Patera, A., Přenosilová, E.: Vodohospodářské stavby. Praha 6: Ediční středisko ČVUT, Zíkova 4, Praha 6, 1997, 162 s.
[12] Thoř, Z.: Vodohospodářské stavby. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981, 107 s. ISBN 04-718-81.
[13] Doseděl, A.: Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2004, 242 s. ISBN 80-86817-06-7.
[14] ČSN 01 3406 (013406) A Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech
[15] ČSN EN ISO 128-20 Technické výkresy - Pravidla zobrazování.  Část 20, Základní pravidla pro kreslení čar
[16] ČSN ISO 128-23 Technické výkresy - Pravidla zobrazování.
[17] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
[18] ČSN 01 3130 Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení
[19] ČSN ISO 128-30 Technické výkresy - Pravidla zobrazování.  Část 30, Základní pravidla kreslení pohledů
[20] ČSN ISO 128-40 Technické výkresy - Pravidla zobrazování.  Část 40, Základní pravidla kreslení řezů a průřezů
[21] ČSN ISO 128-50 Technické výkresy - Pravidla zobrazování.  Část 50, Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech
[22] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb
[23] ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.
[24] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv.
[25] ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.
[26] ČSN 07 5852 Hořáky na kapalná paliva s poloautomatickým a automatickým zařízením stanoví.
[27] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
[28] ČSN 01 3466. Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací.
[29] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
[30] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
[31] Zákon č. 86/2002 sb. o ochraně ovzduší.
[32] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.