Hlavní požadavky na schodiště:

 • bezpečnost při výstupu a sestupu (rozměry, uspořádání, protiskluzové vlastnosti),

 • statická a požární bezpečnost a spolehlivost,
 • zamezení šíření ohně, dýmů a spalných plynů,
 • spolehlivá evakuace osob při ohrožení,
 • osvětlení a větrání schodišťového prostoru,
 • odolnost proti mechanickému opotřebení,
 • snadná údržba.

Z hlediska funkčnosti rozdělujeme schodiště:

 • hlavní – slouží jako hlavní komunikační spojení jednotlivých podlaží celého objektu,
 • vedlejší – slouží jako další schodiště na spojení jednotlivých podlaží z provozních, bezpečnostních a jiných důvodů,
 • vyrovnávací – vyrovnávají výškové úrovně stejného podlaží.

Podle tvaru rozlišujeme schodiště:

 • přímočaré – schodišťová ramena jsou po celé délce sestavená z různých stupňů se stálou šířkou nástupnice,
 • křivočaré – schodišťová ramena jsou po celé délce sestavená ze šikmých stupňů s proměnnou šířkou nástupnice,
 • smíšené – schodišťové rameno je sestaveno z rovných a zešikmených stupňů.

Podle počtu ramen rozlišujeme schodiště:

 • jednoramenné,
 • dvouramenné,
 • víceramenné,
 • sdružené (rozvětvené).

Podle použitého materiálu rozlišujeme schodiště:

 • dřevěné,
 • kamenné,
 • cihlové,
 • betonové,
 • ocelové,
 • kovové,
 • kombinované.

Podle sklonu schodišťových ramen se schodiště rozlišují:

Obr. 78 Rozdělení schodišť podle sklonu

Rozměry schodišťových prvků:

 • Závislost mezi skladebnou výškou a skladebnou šířkou stupně je dána vztahem: 2h + b = 630 mm, kde h je skladebná výška stupně, b skladebná šířka v mm.
 • Odpočívadlo vložené mezi dvě schodišťová ramena musí mít minimální hloubku:
  L = 630 + b (mm), kde b je šířka stupně navazujícího ramena v mm.
 • Podchodní výšku udává vztah:
  hp = 1500 + 750/cosα , kde hp je podchodní výška, α – sklon schodišťového ramena.
 • Průchodný rozměr hd je dán vztahem:
  hd = 750 + 1500 cosα, v bytových domech je hd 2100 mm.
Obr. 79 Podchodní a průchozí výška