Mokřady a jejich rozšíření, Typizace mokřadů

Mokřady se vyskytují po celém světě s výjimkou arktických oblastí, od tundry po tropy

Tab. Porovnání obecných odhadů rozlohy mokřadů ve světě podle klimatických zon. (Mitch and Gosselink, 2000)

Kolem 70% lidské populace žije v blízkosti pobřeží. Tamější pobřežní mokřadní ekosystémy jsou dlouhodobě narušovány a destruovány kombinací lidských činností jako je znečištění, „rozvoj pobřeží“ spočívající v modifikaci hydrologických, geomorfologickcých parametrů, stavby „seawall construction“ a také lovem a sklizní některých druhů organismů žijících na pobřeží (mangrove, korály apod.)
Vnitrozemské mokřady jsou zase kontinuálně narušovány změnami hydrologie, rozvojem osídlení a zemědělství.

Mitch a Gosselink (2000) uvádí pro zajímavost 2 typy civilizací, které se k hospodaření s vodou a tím i s mokřady stavějí odlišně.
1. Hydraulická civilizace (evropská) kontroluje vodu (vodní toky zejména) pomocí jejího svedení do kanálů, drenáží a uzavření do přehrad, brzdí ji pomocí jezů. Voda je v dané oblasti víceméně dostupná a hojná.
2. Aquatická civilizace (asijská) je lépe přizpůsobená k hospodaření se svým vodním bohatstvím, nebrání tak intenzivně např. sezónním záplavám (což ovšem často vede ke značným ztrátám na lidských životech a majetku .

Termíny a typy mokřadů světa:

Určit typ mokřadu ve světovém měřítku je poměrně obtížné, protože, jak už bylo řečeno, co země, to trochu jiný pohled na mokřady.
V následujícím přehledu vycházíme z práce Mitche a Gosselinka (2000) a využíváme anglické názvosloví, ke kterému uvádíme i české ekvivalenty, pokud existují.

Billabong – poříční mokřady, slepá ramena, aluviální nivy termín užívaný zejména v Austrálii, jde o mokřady, které jsou periodicky zaplavovány přilehlým tokem

Peatland – nejobecnější název pro mokřad kumulující odumřelý rostlinný materiál
a) bog – rašeliniště s nevýznamnými přítoky a odtoky a výskytem acidofilních druhů organismů (rašeliníku), v české terminologii vrchoviště
b) fen – mokřad zvodňovaný okolní minerální půdou, kumulace rašeliny, česky slatiniště
c) mire – anglický termín pro rašeliniště používaný v Evropě (typický pro severské země, v Dánsku termín „myrr“, Dánsko, Švédsko „mose“
d) moor – lze rozlišit highmoor – vrchoviště a lowmoor – rašeliniště, která nejsou zvýšena nad okolní terén (v češtině slatiniště), obecným jazykem často nazývány „mrtvá země“
e) huskey – velmi rozlehlá rašeliniště typická zejména pro Aljašku, dále např. v Kanadě
f) pakihi – rašeliniště na JZ Nového Zélandu

Marsh – mokřad s převahou bylin, vlhké louky, druhy, které jsou adaptovány na půdu trvale saturovanou vodou, v Evropě pod tímto termínem pouze mokřad s minerální půdou, kde se neakumuluje rašelina
a) wet prairie – typické pro USA (objevují se zde dva ekosystémy – deepwater marsh s hladinou vody nad 30 cm téměř po celý rok a wet meadow (vlhké louky) s hladinou vody nižší)
b) saltmarsh – mokřad s halofytickými bylinami, slaniska, pobřežní ekosystémy v chladnějších a sušších částech Země, často v lagunách
c) sedgemeadow – velmi mělké mokřady s dominací ostřic ,dále šáchoru, biky

Swamp – mokřady s dominancí stromů a keřů v USA, v Evropě zalesněný mokřad

Reedswamp – evropský termín pro mokřady s dominancí rákosu

Bottomland – vlhké, periodicky zaplavované území (niva) podél potoků a řek obvykle na aluviálních sedimentech

Carr – zalesněné mokřady charakteru lužního lesa, v Evropě zejména s vrbou a olší, v Austrálii s orobincem

Lagoon – mokřady obvykle v deltách řek, mohou to být systémy otevřené nebo uzavřené

Mangrove (mangal)- subtropické nebo tropické pobřežní ekosystémy s dominancí halofytických dřevin a dřevin rostoucích v brakických a slaných přílivových vodách (mangrovové porosty)

Riparian ecosystems – poříční ekosystémy navazující na vodní toky, významně se podílejí na transportu živin v krajině

Waden – bezvegetační rovinatá přílivová území na severu Nizozemí a SZ Německa

Mokřady lze také rozčlenit následujícím způsobem:

1. Sezónně zaplavovaná údolí nebo plochá území
Povrch půdy je pokryt vodou, nebo je zaplavován během různých sezónních období. Obvykle je ale dobře odvodňován během vegetačního období. Vegetační kryt tvoří rozmanitá společenstva , která jsou velmi variabilní vzhledem k sezoně a délce zaplavení. Rostou zde dřeviny, ale stejně dobře i travní porost. Jde o systém palustrinní, perzistentní, zpravidla zalesněný s listnatými porosty, vodní režim je charakteristický dočasným nebo přerušovaným zaplavováním.
2. Vnitrozemské louky
Půda je většinou bez stojaté vody během převážné části vegetačního období. Hladina podzemní vody však leží jen několik centimetrů pod povrchem. Vegetaci tvoří trávy, ostřice, skřípiny, sítiny a různé druhy bylin. Louky se mohou vyskytovat v mělkých pánvích, vytvářet bahnitý povrch v mělkých prohlubních. Mohou často tvořit přechod či hranici mezi mělkými mokřinami a zemědělsky obhospodařovanými plochami. Jde o systém palustrinní, perzistentní, zpravidla jde o významný zdroj podzemní vody
3. Vnitrozemské mělké mokřiny
Povrch půdy je pokrytý vodou zpravidla na začátku vegetačního období a to s vodním sloupcem nejméně 10 až 15 cm a více. Vegetace je tvořena travním porostem, skřípinou (Eleocharis palustris) a řadou dalších hydrofytů jako jsou orobinec (Typha spp.), šípatka (Sagitaria spp.), truskavec (Polygonum spp. ). Tyto mělké mokřiny mohou plně vytvářet společenstva na mělkých jezerních proláklinách, či bahništích. Mohou také zřetelně ohraničovat hluboké mokřiny na straně odvrácené k souši. Vyskytují se běžně také na zavlažovaných půdách. Charakteristické jsou sezónní nebo semipermanentní záplavy.
4. Vnitrozemské hluboké sladkovodní mokřiny
Půda je obvykle pokrytá vodou o výšce sloupce od 15 cm do 1 m (i více) a to během vegetačního období. Rostlinné společenstvo je tvořeno hlavně druhy jako jsou orobinec (Typha spp.) rákos (Phragmites spp.), skřípina (Scirpus spp.), bahnička (Eleocharis spp.). Na otevřených plochách se mohou vyskytovat šejdračka bahenní (Zannichelia palustris), řečanka (Najas spp.), růžkatec Ceratophyllum spp.), stolístek klasnatý (Myriophyllum spicatum), vodní mor (Elodea spp.) , okřehek (Lemna spp.), leknín (Nymphea spp.), šťovík (Rumex spp.). Hluboké mokřiny mohou úplně zaplnit jezerní prolákliny, menší terénní prohlubně, vápencové propadliny a bahniska nebo mohou ostře hraničit s otevřenou vodní hladinou v těchto depresích. Jde o ekosytém palutrinní nebo lakustrinní s vodním režimem charakteristickým pro litorály, půda je permanentně zaplavená
5. Vnitrozemské otevřené vody
Mělké rybníky a vodní rezervoáry, s hloubkou vody obvykle do 3 m. olemované pásmem splývající vegetace. Podobné plochám otevřených území typu 4. Sysém palustrinní nebo lakustrinní, dočasně nebo permanentně zaplavený
6. Bažiny s křovisky
Plochy jsou pravidelně zaplavené vodou se sloupcem do 15 cm a to zejména během růstové vegetační sezony. Rostou zde hlavně olše, vrba, svída. Vyskytují se většinou podél vodních toků s pomalým proudem a na příležitostně zaplavených nížinách. Jde o palustrinní ekosytsém s křovinami
7. Bažiny se stromovým porostem
Plocha je zaplavená vodou o několika centimetrové hloubce během růstového období a vyskytuje se převážně podél pomalých toků, v blízkosti zaplavených nížin, na vrchovištích a mělkých planinách. Stromové druhy jsou zastoupeny smrkem, modřínem, javorem, jasanem apod.
8. Močály
Obvykle zaplavená půda vytváří houbovitý pokryv mechorostů, vyskytuje se většinou na mělkých proláklinách, na rovných vrchovištích a podél volně tekoucích toků.Vegetace je stromová, rostlinná nebo obojí. Dominantní jsou mech rašeliník, a ostřice, brusinka, klikva, dále zakrslé formy jehličnanů, borovic, smrků, modřínů apod. Vodní režim – půda saturovaná vodou.